Jesteś tutaj: Blog Przedsiębiorca obecnie jest na ryczałcie, świadczy usługi elektryczne. Od stycznia 2020 roku zamierza rozszerzyć swoją działalność o usługi transportowe. Będzie zatrudniał trzech pracowników. W związku z tym przejdzie od stycznia na KPIR i podatek VAT. Już w tym roku chce kupić dwa nowe samochody dostawcze. Faktura była by wystawiona w tym roku. Czy będzie mógł od stycznia wprowadzić te środki trwałe do ewidencji i naliczyć amortyzację, bo wtedy będzie dopiero zmieniał formę opodatkowania i bęrdzie mógł odliczać koszty. Jak to będzie z VAT? Czy lepiej jest teraz przed zakupem zgłosić się do VAT? Jeżeli jest samochód dostawczy to również jest limit do 150 000 zł?

Przedsiębiorca obecnie jest na ryczałcie, świadczy usługi elektryczne. Od stycznia 2020 roku zamierza rozszerzyć swoją działalność o usługi transportowe. Będzie zatrudniał trzech pracowników. W związku z tym przejdzie od stycznia na KPIR i podatek VAT. Już w tym roku chce kupić dwa nowe samochody dostawcze. Faktura była by wystawiona w tym roku. Czy będzie mógł od stycznia wprowadzić te środki trwałe do ewidencji i naliczyć amortyzację, bo wtedy będzie dopiero zmieniał formę opodatkowania i bęrdzie mógł odliczać koszty. Jak to będzie z VAT? Czy lepiej jest teraz przed zakupem zgłosić się do VAT? Jeżeli jest samochód dostawczy to również jest limit do 150 000 zł?


Jeżeli samochód będzie spełniał definicje środka trwałego to powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Należy dodać, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały wprowadzono do ewidencji. Co więcej od nowego roku podatnik może zmieniać (zwiększyć/zmniejszyć) stawkę amortyzacji (jednak nie może zmienić metody amortyzacji).

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 stycznia 2015 r., (sygn. IBPBI/1/423-68/14/ZK) wynika, że stawki amortyzacyjne mogą być obniżone do dowolnego poziomu, w tym nawet do 0%: „(…) Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, od których dokonuje odpisów przy zastosowaniu tzw. metody liniowej. Stawki amortyzacyjne dotyczące tych środków mogą być obniżone nawet do poziomu 0%, przy czym wysokość obniżenia stawki dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika (…)”.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl art. 22h ust. 1 ww. ustawy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:
1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;
2) od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której mowa w niniejszym punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu;
3) od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku;
4) od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego (art. 22h ust. 2 ww. ustawy).

Odliczenie podatku VAT z faktur posiadanych przez podatnika jest możliwe jeżeli zakupy są związane ze sprzedażą opodatkowaną, a podatnik jest podatnikiem VAT czynnym.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do postanowień art. 88 ust. 4 tejże ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Warto dodać, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach tejże ustawy).
Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 września 2018 r., (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.574.2018.2.WL).

Limit odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu dotyczy samochodów osobowych (zdefiniowanych w art. 5a pkt 19a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszt uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124),
b) 150.000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone