Jesteś tutaj: Blog Informacje dotyczące założenia działności usługi kurierskie. 1) Czy trzeba od pierwszej sprzedaży być czynnym podatnikiem VAT? 2) Czy kasa fiskalna powinna być od pierwszej sprzedaży? 3) Czy opłata licencyjna od franczyzobiorcy w kwocie 18 000 zł brutto (z VAT) powinna być zapłacona przelewem, ponieważ można stracić możliwość odliczenia od podatku dochodowego (KPIR)? Jeżeli ta opłata będzie podzielona na dwie raty, czy również musi być przelew?

Informacje dotyczące założenia działności usługi kurierskie. 1) Czy trzeba od pierwszej sprzedaży być czynnym podatnikiem VAT? 2) Czy kasa fiskalna powinna być od pierwszej sprzedaży? 3) Czy opłata licencyjna od franczyzobiorcy w kwocie 18 000 zł brutto (z VAT) powinna być zapłacona przelewem, ponieważ można stracić możliwość odliczenia od podatku dochodowego (KPIR)? Jeżeli ta opłata będzie podzielona na dwie raty, czy również musi być przelew?

Ad 1.
Nie, podatnik świadczący usługi kurierskie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do limitu sprzedaży).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie.

Ad 2.
Nie, podatnik świadczący usługi kurierskie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku instalacji kasy fiskalnej (do limitu obrotu).

W myśl § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Ad 3.
Opłata licencyjna od franczyzobiorcy w kwocie 18 000 zł brutto powinna być opłacona za pośrednictwem rachunku bankowego, aby mogła stanowić koszt uzyskania przychodu – nie ma przy tym znaczenia czy będzie płatna jednorazowo czy w ratach.

Zgodnie z art. 22p ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Powyższy przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl art. 19 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone