Jesteś tutaj: Blog Podatek od działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Niemiec

Podatek od działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Niemiec

Wykonywanie usług budowlanych na terenie Niemiec nie wyklucza możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej – podatnik musi oczywiście spełniać warunki niezbędne do wyboru tej formy opodatkowania określone w ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jeżeli podatnik w Polsce posiada miejsce zamieszkania dla celów podatku dochodowego to w Polsce będzie rozliczał przychody uzyskiwane z jednoosobowej działalności gospodarczej – również te uzyskane ze świadczenia usług budowlanych w Niemczech.
Zmieni się to jednak w przypadku, gdy podatnik będzie posiadał w Niemczech „zakład” – jeżeli będzie posiadał „zakład” na terenie Niemiec to przychody osiągane poprzez ten „zakład” będą rozliczane w Niemczech jako przychody osiągane w tym kraju – w Polsce będę wykazywane dopiero w zeznaniu rocznym.

Definicje „zakładu” określa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Niemcami.

Zgodnie z artykułem 5 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie dnia 14.05.2003 r., „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Określenie „zakład” obejmuje w szczególności:
a) miejsce zarządu,
b) filię,
c) biuro,
d) fabrykę,
e) warsztat i
f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie „zakład” nie obejmuje:
a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania;
c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;
f) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o których mowa pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to, bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu, posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, wymienionych w ustępie 4, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu.

Nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład w Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że prowadzi ono w tym Państwie działalność poprzez maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela pod warunkiem, że takie osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone