Jesteś tutaj: Blog Przedsiębiorca kupił kasę fiskalną w miesiącu styczeń. Jeszcze jej nie zgłosił do US. Kiedy powinien to zrobić. Jak zaksięgować kasę w KPIR oraz w rejestrze VAT. Z jakimi datami dokonać księgowania. Kwota brutto zakupu kasy to 1700zł.

Przedsiębiorca kupił kasę fiskalną w miesiącu styczeń. Jeszcze jej nie zgłosił do US. Kiedy powinien to zrobić. Jak zaksięgować kasę w KPIR oraz w rejestrze VAT. Z jakimi datami dokonać księgowania. Kwota brutto zakupu kasy to 1700zł.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.
Zawiadomienie należy złożyć zanim podatnik rozpocznie ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej.
Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Zawiadomienie zawiera informację o całkowitej liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania.

Na podstawie zgłoszenia danych dotyczących kasy, urząd skarbowy nadaje kasie numer ewidencyjny, który podatnik powinien w sposób trwały nanieść na obudowę kasy. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy są identyczne i nie mogą być przypisane innym urządzeniom.

Następnie należy zamówić u serwisanta kas usługę fiskalizacji.

Zakup kasy fiskalnej należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 13 – pozostałe wydatki. Jeżeli wartość kasy fiskalnej przekracza 1500 zł (netto w przypadku podatnika VAT czynnego, brutto w przypadku podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT), kasę należy zaksięgować jako zakup wyposażenia.

Dodatkowo podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej jeżeli spełni określone warunki.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi:
1)złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania; w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej,
2)rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają one funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a u.p.t.u. oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
3)posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Jaki jest zwrot i jaka kwotę bierzemy do KPIR i rejestru VAT jeżeli otrzymamy zwrot. Przedsiębiorca nie przekroczył kwoty zwolnionej z prowadzenia kasy fiskalnej. Kupił ją w styczniu. Nie ujęto zakupu w księgach i w rejestrach w styczniu. Chce ją zgłosić 1 marca. To kiedy powinien koszty zaksięgować?

Przepis art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia nie może być jednak wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Kwoty ulgi nie ujmuje się w KPiR czy rejestrze VAT. 
Fakturę za zakup kasy fiskalnej księguje się w dacie wystawienia. 

Pozostałą do odliczenia kwotę wykazuje się w kolejnych deklaracjach, w ten sam sposób.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone