Jesteś tutaj: Blog Zakup samochodu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

Zakup samochodu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

W przypadku zakupu pojazdu, który będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej, jest kompletny i zdatny do użytku, a jego przewidywany czas używania przekracza rok, powinien zostać taki pojazd wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany. 
Wartość początkową pojazdu stanowi cena jego nabycia. Za cenę nabycia - uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług (o ile podlega on odliczeniu). W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. 
Wprowadzając pojazd do ewidencji środków trwałych należy określić jego wartość początkową od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Samochód osobowy amortyzuje się wyłącznie według metody liniowej. Podstawową stawką amortyzacyjną jest określona w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawka równa 20% (co oznacza amortyzację w okresie 5 lat).
W przypadku, gdy zakupiony samochód osobowy był używany przed jego nabyciem przez okres co najmniej 6 miesięcy, można uznać go za używany. Uprawnia to do indywidualnego ustalenia stawki amortyzacyjnej, która w odniesieniu do środków transportu nie może przekroczyć 40% (okres amortyzacji co najmniej 30 miesięcy).
W przypadku zakupu pojazdu ciężarowego, można oprócz powyższych metod amortyzacji, zastosować także amortyzację jednorazową. 

Jeżeli zakupiony pojazd osobowy będzie wykorzystywany do celów mieszanych (do celów firmowych i na potrzeby osobiste podatnika), wówczas z faktury dokumentującej nabycie, będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50 % podatku naliczonego. Pozostałe 50 % podatku nieodliczonego VAT, powiększy wartość początkową pojazdu, przyjętą do amortyzacji. 

Natomiast 100% odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie pojazdu, będzie przysługiwało wtedy, gdy samochód ten wykorzystywany będzie wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Za pojazd taki uznawany jest samochód, jeżeli sposób jego wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Podatnik ma także obowiązek złożenia do urzędu skarbowego informacji o wykorzystywaniu pojazdu do tych celów na druku VAT-26. Informacje te składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Dodatkowo należy wyróżnić, pewną kategorię pojazdów, które ze względu na swoją konstrukcję, dają pełne prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia. Do tej kategorii należą:
a) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
- klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
- z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
b) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
c) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
- agregat elektryczny/spawalniczy,
- do prac wiertniczych,
- koparka, koparko-spycharka,
- ładowarka,
- podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
- żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.
Odliczenie 100% VAT od zakupu tych pojazdu i ich wydatków eksploatacyjnych jest możliwe, jeśli wymienione pojazdy posiadają odpowiednią dokumentację. 

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone